Įstatai

Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija

ĮSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija(toliau –Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.  Asociacija turi teisę gauti ir teikti paramą bei įstatymų numatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą.
 3. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.
 4. Asociacijos finansiniai metai – sausio 01 d. – gruodžio 31 d.

 

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI,SRITYS BEI RŪŠYS
 2. Asociacijos veiklos tikslai:

4.1. koordinuoti Asociacijos narių bendradarbiavimą, skatinti sinergišką veikimą, siekiant Asociacijos tikslų;

4.2. atstovauti Asociacijos narių interesams, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose nacionaliniu ir regioniniu lygiu;

4.3. koordinuotai vykdyti konsultacinę, patariamąją veiklą, aktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose;

4.4. vykdyti aktyvią institucijų darbo stebėseną saulės energetikos srityje, teikti ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui;

4.5. bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis;

4.6. vykdyti mokymus, organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su atsinaujinančia energetika;

4.7. organizuoti vieningas viešinimo kampanijas nacionaliniu mastu, siekiant geresnio Asociacijos žinomumo;

4.8. skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

4.9. rengti, vykdyti Europos Sąjungos ir/ar Lietuvos Respublikos projektus, juose dalyvauti.

 

 1. Asociacija veikia švietimo, ryšių su panašaus pobūdžio organizacijomis palaikymo, mokymo, konsultavimo,renginių organizavimo, paslaugų teikimo ir kitose nariams naudingose veiklos srityse bei vykdo šią veiklą:

 

18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

18.2 Įrašytų laikmenų tiražavimas

58.1  Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

58.2 Programinės įrangos leidyba

63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

69.1 Teisinė veikla

70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

72.2    Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.11 Reklamos agentūrų veikla

73.2 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

82.2 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

82.3 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

85.52 Kultūrinis švietimas

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

85.6  Švietimui būdingų paslaugų veikla

90.03  Meninė kūryba

90.04 Meno įrenginių eksploatavimo veikla

93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

96.09  Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

 

Licencijuojama veikla vykdoma gavus atitinkamus leidimus ir/ar licencijas.

 1. Įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui Asociacija turi teisę:
 1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
 2. užsiimti šiuose įstatuose numatyta veikla;
 3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka;
 4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
 5. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
 6. teikti bei gauti paramą;
 7. stoti į tarptautines nevyriausybines organizacijas, palaikyti ryšius su kitų valstybių tarptautinėmis organizacijomis.

 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, pateikę Vadovui rašytinį prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos steigėjai tampa Asociacijos nariais nuo Asociacijos įregistravimo dienos. Asociacijos Vadovas, gavęs prašymą dėl asmens priėmimo į Asociacijos narius, ne vėliau kaip per 90 dienų privalo sušaukti visuotinį narių susirinkimą. Sprendimą dėl Asociacijos nario priėmimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Narystė Asociacijoje prasideda ir kandidatas laikomas Asociacijos nariu nuo jo priėmimo į Asociaciją ir stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

 

 1. Stojamųjų Asociacijos narių įnašų ir Asociacijos narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. Asociacijos narių teisės:

9.1. dalyvauti Asociacijos valdyme;

9.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

9.3. gauti informaciją Asociacijos veiklos klausimais, siūlyti Asociacijos organams organizuoti atskirų ekonominių ir socialinių klausimų sprendimą;

9.4. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

9.5 dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

9.6. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei Asociacijos vadovo sprendimus;

9.7. išstoti iš Asociacijos;

9.8. Asociacijos likvidavimo atveju gauti Asociacijos turto dalį, neviršijančią nario stojamojo įnašo ar mokesčio;

9.9. Asociacijos nariai turi ir kitas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose numatytas teises.

 

 1. Asociacijoje turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

 

 1. Asociacijos narių pareigos:

11.1. laikytis Asociacijos įstatų;

11.2. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;

11.3. laiku sumokėti stojamąjį Asociacijos nario įnašą ir einamąjį nario mokestį;

11.4. dalyvauti Asociacijos valdyme;

11.5. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti.

 1. Narystė pasibaigia:

12.1. Asociacijos  nariui išstojus iš Asociacijos. Asociacijos narys gali laisvai išstoti iš Asociacijos, jeigu jis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pageidavimo išstoti iš Asociacijos raštu pateikia prašymą Asociacijos Vadovui. Asociacijos nariai išbraukiami iš narių sąrašo Asociacijos Vadovo sprendimu;

12.2. pašalinus iš Asociacijos už  nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo priima visuotinis narių susirinkimas.

12.3. likvidavus Asociaciją.

 

 1. Šių įstatų 12.1 ir 12.2. punktuose nurodytais atvejais stojamieji įnašai ir einamieji nario mokesčiai Asociacijos nariams negrąžinami.

 

 1. ASOCIACIJOS ORGANAI
 2. Asociacijos organai yra:

14.1. visuotinis narių susirinkimas;

14.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Vadovas;

14.3. revizorius.

 1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.
 2. Kiekvienas Asociacijos narys Visuotiniame susirinkime turi vieną balsą. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Vadovas kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais Vadovas visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimas šaukiamasne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių sprendimu. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam Asociacijos nariui įstatų 25 punkte nurodyta tvarka.

Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 30 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas ir kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Apie šaukiamą pakartotinį visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam Asociacijos nariui įstatų 25 punkte nurodyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka visi Asociacijos nariai.

 1. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
 2. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos  narių arba Vadovas.
 3. Vienasmenis valdymo organas – Vadovas renkamas 3 (trijų) metų laikotarpiui, kadencijų skaičius neribojamas. Vadovu gali būti fizinis asmuo, su kuriuo gali būti sudaroma darbo sutartis. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus Visuotinis narių susirinkimas.
 4. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

20.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą ir buhalterinės apskaitos organizavimą;

20.2. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

20.3. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

20.4. atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui;

20.5. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

20.6. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos nariams;

20.7. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

20.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

20.10. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

20.11. tvirtina ateinančių metų Asociacijos biudžetą ir sprendžia lėšų panaudojimo klausimus;

20.12. rengia trumpalaikius ir ilgalaikius veiklos planus ir/ar strategijas bei organizuoja jų įgyvendinimą;

20.13. tvirtina atskirų programų vykdymo nuostatus, sąmatas ir kontroliuoja jų vykdymą;

20.14. rengia Valstybės valdymo organams pasiūlymus, rekomendacijas bei išvadas klausimais, liečiančiais Asociacijos veiklą ir tikslus;

20.15. užmezga ryšius su vidaus ir užsienio šalių giminingomis asociacijomis, organizacijomis ar kitais juridiniais asmenimis;

20.16. koordinuoja Asociacijos ir Valstybės valdžios bei valdymo organų, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą;

20.17. kelia narių profesinę kvalifikaciją, organizuoja konferencijas, seminarus, posėdžius, inicijuoja informacinės bazės kūrimą;

20.18. sudaro laikinas ar nuolatines specialistų komisijas, darbo grupes specialiems Asociacijos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti;

20.19. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui;

20.20. priima sprendimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

20.21. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

 

 1. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 2. 21. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
 3. 22. Asociacijos vadovas, išskyrus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 10 straipsnio 6 dalyje nurodytą atvejį, pasibaigus finansiniams metams turi parengti ir visuotiniam narių susirinkimui pateikti:

– metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

– veiklos ataskaitą.

 1. 23. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 2 metų laikotarpiui išrinktas Revizorius.

 

 1. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
 2. 24. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 3. 25. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama Asociacijos nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija Asociacijos nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
 4. 26. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką tvirtina visuotinis narių susirinkimas.
 5. 27. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Asociacijos nariams pateikiami neatlygintinai.

 

VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 1. 28. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. 29. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

 1. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
 2. 30. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo

 

 1. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 2. 31. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 Asociacijos nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
 3. 32. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 

Įstatai pasirašyti 3 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais 2020 m. birželio 3 d.